Zadzwoń do nas: +48 530 504 008
Witamy, zarejestruj się
Zadzwoń do nas: +48 530 504 008
Adres email
Hasło
 
Warunki ogólne

WARUNKI REZERWACJI

1. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez firmę To Toskania i jej partnerów po dokonaniu potwierdzonej rezerwacji można z niej bez konsekwencji zrezygnować w ciągu 48 godzin. W tym okresie klienci mogą ją anulować w formie pisemnej i otrzymać zwrot pełnej kwoty po potrąceniu stosownych opłat bankowych/związanych z kartami kredytowymi. Płatności dokonane kartami Delta i Switch lub przelewem nie wiążą się z żadnymi opłatami, natomiast w przypadku płatności kartami kredytowymi Visa lub MasterCard pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 1%. Po upływie 48-godzinnego okresu na anulowanie rezerwacji klient ma obowiązek zapłaty całkowitego kosztu wynajmu domu, przy czym pozostałą część należności należy wpłacić nie później niż 65 dni przed przyjazdem.

2. Rezerwacja zostaje potwierdzona po otrzymaniu wypełnionego formularza rezerwacyjnego wraz z zaliczką w wysokości 25% całkowitego kosztu pobytu lub z pełną kwotą należności, jeżeli rezerwacja zostaje dokonana na mniej niż 70 dni przed wyjazdem. Jeżeli w terminie zapłaty pozostałej części należności ceny podane w serwisie internetowym wzrosły wskutek zmiany kursu waluty lokalnej w stosunku do euro, To Toskania zastrzega sobie prawo do powiększenia pozostałej części należności. Opłata ta będzie wprost proporcjonalna do wzrostu cen podanych w serwisie internetowym dla tygodnia/tygodni dokonanej rezerwacji. Niniejsza klauzula nie ma wpływu na cenę, jeżeli przy rezerwacji podano ją w euro.

3. Należycie wypełniony przez klienta formularz rezerwacji stanowi umowę najmu między właścicielem nieruchomości a klientem za pośrednictwem firmy To Toskania. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez To Toskania.

4. Osoba dokonująca rezerwacji dla grupy (lider grupy) to osoba, do której będzie kierowana całość korespondencji i wszystkie faktury, oraz która ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy najmu. Dokonując rezerwacji, lider grupy gwarantuje, że jest upoważniony do zaakceptowania niniejszych warunków rezerwacji w imieniu własnym i swojej grupy.

5. Wstępne rezerwacje (tzw. opcje) mogą być przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonu. Obowiązują one przez trzy dni, po czym podlegają anulowaniu bez dodatkowych zawiadomień, jeżeli nie wpłynie wypełniony formularz rezerwacji wraz z zaliczką (lub pełną płatnością, jeżeli wyjazd ma nastąpić w ciągu 70 dni).

6. Jeżeli po dokonaniu potwierdzonej rezerwacji klient pragnie ją zmodyfikować lub zmienić, firma To Toskania dołoży wszelkich wysiłków, by wprowadzić takie zmiany, jednak bez gwarancji, że będzie to możliwe. Wszelkie zmiany lub modyfikacje wiążą się z pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 euro (lub równowartości w walucie klienta) oraz obciążeniem klienta wszelkimi kosztami naliczonymi przez dostawców w związku ze zmianą. Opłaty te dotyczą wszelkich zmian dokonanych po 48-godzinnym okresie, podczas którego możliwa jest rezygnacja. Wszelkie zmiany zakwaterowania dokonane na mniej niż 65 dni przed przyjazdem mogą zostać potraktowane jako anulowanie rezerwacji i dokonanie nowej, a tym samym wiązać się z opłatą za anulowanie w wysokości 100%.

7. Anulowanie rezerwacji: osoba, która zawarła umowę może od niej odstąpić w formie pisemnej e-mailem, faxem lub listem poleconym. Rezerwacja zostanie anulowana dopiero po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy potwierdzonego przez To Toskania. Opłaty za anulowanie rezerwacji wynoszą:
- anulowanie do 65 dni przed przyjazdem - 25% ceny wynajmu
- anulowanie w 65 dniu przed przyjazdem i później lub nie pojawienie się - 100% ceny wynajmu
Opłaty te mają również zastosowanie do rezygnacji z części pobytu (przykładowo w przypadku rezygnacji z jednego z dwóch zarezerwowanych tygodni opłata za anulowanie zostanie naliczona za tydzień, którego dotyczy rezygnacja).

8.Specjalne życzenia należy zgłaszać w formie pisemnej. To Toskania dołoży wysiłków, aby je spełnić, lecz w żadnym wypadku nie może tego zagwarantować.

9. Istotne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia wakacyjnego, dlatego zdecydowanie zalecamy zapewnienie sobie i reszcie grupy wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej przed wyjazdem. Jeżeli w dowolnym czasie konieczna będzie rezygnacja, dzięki polisie ubezpieczeniowej może być możliwe odzyskanie opłat za anulowanie rezerwacji.

10. Na klientach spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie, aby posiadali dokumenty niezbędne podczas pobytu we Włoszech.

11. Nieruchomości są gotowe na przyjęcie gości od 16.00 w dniu przyjazdu i należy je opuścić do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

12. Nieruchomości są rezerwowane wyłącznie dla osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób przebywających w nieruchomości nie może przekraczać maksymalnej liczby wskazanej w opisie obiektu. Prosimy zawiadomić firmę To Toskania o jakichkolwiek zmianach w składzie grupy.

13. Wszelkie uszkodzenia, zniszczenia oraz inne usterki dostrzeżone po przyjeździe należy zgłosić właścicielowi, opiekunowi domu lub przedstawicielowi w ciągu 48 godzin.

14. W przypadku niektórych rezerwacji wymagana jest kaucja w zależności od uznania właściciela/przedstawiciela. Szczegółowe informacje na temat kaucji zostaną podane przy rezerwacji.

15. Przed wyjazdem dom należy pozostawić uporządkowany z meblami i elementami wyposażenia na swoim miejscu, aby dało się go łatwo przygotować na przyjazd kolejnych gości. Śmieci należy pozostawić w workach w domu LUB wynieść do śmietnika, jeżeli tak uzgodniono w chwili przyjazdu. Ręczniki należy pozostawić na podłodze w łazience, a bieliznę pościelową należy zdjąć i pozostawić na podłodze w sypialniach. 

16. Lider grupy odpowiada za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia nieruchomości, jej wyposażenia i otaczającego terenu podczas pobytu oraz zostanie obciążony kosztami napraw lub dodatkowymi opłatami za sprzątanie (jeżeli nieruchomość została pozostawiona w niezadowalającym stanie).

17. Wszelkie przedmioty pozostawione w domach przez gości mogą zostać im odesłane za opłatą manipulacyjną w wysokości co najmniej 5,00 GBP plus koszty przesyłki. Przedmioty nieodebrane przez 28 dni zostaną zutylizowane.

18. Lider grupy odpowiada za odpowiednie zachowanie jej członków. Właściciel lub opiekun domu może usunąć z obiektu grupę, jeżeli jej zachowanie lub zachowanie poszczególnych jej członków w sposób rażący narusza dobre obyczaje. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy ani zakwaterowanie w innym obiekcie.

19. Właściciel nieruchomości ani To Toskania nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, straty lub szkody poniesione (na przykład w wyniku kradzieży lub włamania) przez najemcę, osoby należące do jego grupy lub innych gości nieruchomości, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały one spowodowane.

20. W przypadkach, gdy wynajem nieruchomości obejmuje korzystanie z basenu, kortu tenisowego lub innego obiektu, właściciele lub współwłaściciele nieruchomości i ich przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub szkody poniesione przez najemcę bądź dowolne inne osoby. Klienci korzystają z basenu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Dzieci powinny przez cały czas znajdować się pod opieką. Przypominamy klientom, że w domach oferowanych na wynajem przy basenach nie ma ratowników, a nurkowanie jest bezwzględnie zabronione, chyba że zasady danego obiektu stanowią inaczej. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z basenu i kortu tenisowego, zalecamy klientom przestrzeganie wszelkich zasad obowiązujących w danym obiekcie.

21. Pobyt zwierząt jest dopuszczony wyłącznie w domach, w których wyraźnie zaznaczono to w opisie. Na koniec pobytu z domu i ogrodu należy usunąć wszelkie ślady obecności zwierzęcia. Wzmianka „zwierzęta nie są akceptowane” w opisie nie gwarantuje, że w danej nieruchomości nie przebywały wcześniej zwierzęta. Zwierząt nie można zabierać na basen ani też nie mogą one przebywać na meblach.
Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt i powinni zadbać, aby nie przeszkadzały one, nie powodowały dyskomfortu i nie zakłócały wypoczynku innym gościom, właścicielom oraz osobom przebywającym w sąsiednich nieruchomościach. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy w pobliżu są dzieci. Pewne rasy psów powinny stale chodzić w kagańcu. 
Uwaga: jeżeli zaznaczono, że zwierzęta są akceptowane, dotyczy to tylko jednego zwierzęcia. W wyjątkowych przypadkach w zależności od uznania właściciela może być możliwe przyjęcie drugiego zwierzęcia, przed przyjazdem należy jednak to potwierdzić z właścicielem. W takim przypadku może obowiązywać dodatkowa opłata za czyszczenie. 
Zalecamy ubezpieczenie się od szkód wyrządzonych przez zwierzęta (od odpowiedzialności cywilnej).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z pobytem zwierzęcia prosimy o kontakt PRZED rezerwacją w celu uzyskania szczegółowych informacji lub wyjaśnień dotyczących obowiązujących zasad.


22. Jeżeli nieruchomość nie jest dostępna w zarezerwowanym okresie z jakiegokolwiek powodu niezależnego od właścicieli (na przykład pożaru lub skutków powodzi), wszystkie opłaty za wynajem i inne poniesione z góry przez klienta zostaną w całości zwrócone, a klient nie będzie mieć podstaw do wysuwania dalszych roszczeń wobec właścicieli lub ich przedstawicieli. 


23. Zadaniem przedstawicieli jest wyłącznie pobranie opłaty za wynajem i nie należy do nich kierować roszczeń dotyczących zakwaterowania.

24. Akceptacja rezerwacji zależy od uznania właściciela nieruchomości i jego przedstawiciela.

25. Wszelkie informacje w niniejszym katalogu internetowym podano w dobrej wierze i przy założeniu ich prawidłowości, ale ich dokładność nie jest gwarantowana. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez właścicieli bez naszej wiedzy. O wszelkich zmianach dokonanych w nieruchomości lub jej otoczeniu zawiadomimy klientów niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji.

26. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dotrzymanie standardu opisanego w przypadku każdej nieruchomości oraz właściwe funkcjonowanie wszystkich elementów wyposażenia opisanych i zapewnionych przez właścicieli. Nie udzielamy jednak żadnych gwarancji ani nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne awarie. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do właściciela/opiekuna domu w celu uzgodnienia naprawy lub wymiany.

27. Umowa między klientem a firmą To Toskania podlega prawu angielskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim.

28. Kursy walut w serwisie internetowym To Toskania są ustalane w oparciu o kursy terminowe w okresie 18 miesięcy oraz uwzględniają koszty wymiany i rozliczenia z właścicielami nieruchomości w ich lokalnej walucie.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Zasady dotyczące reklamacji:
Celem To Toskania jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Jeżeli są Państwo z nich niezadowoleni, prosimy o poinformowanie nas o tym. Pomoże nam to utrzymać standardy obsługi oraz zapewnić Państwu i innym gościom wakacje bez zmartwień.

Procedura reklamacyjna:
Zgodnie z zasadami rezerwacji o wszelkich problemach z domem wakacyjnym lub apartamentem należy najpierw poinformować zarządcę obiektu, którego dane kontaktowe podano w informacjach dotyczących przyjazdu i który w większości przypadków jest obecny podczas meldowania gości w nieruchomości.  Jeżeli po kontakcie z nim są Państwo nadal niezadowoleni, kolejnym etapem powinien być kontakt z naszymi pracownikami we Włoszech – ich nazwiska i numery podano u dołu informacji dotyczących przyjazdu.  Z naszego doświadczenia wynika, że większość problemów można rozwiązać podczas Państwa pobytu we Włoszech, a To Toskania i jej przedstawiciele dołożą starań, aby rozwiązanie Państwa zadowoliło.
W rzadkich przypadkach, w których nie udaje się w zadowalający sposób rozwiązać problemu podczas Państwa pobytu we Włoszech, należy przedłożyć Spółce oficjalną reklamację na piśmie w ciągu 28 dni od zakończenia pobytu. Reklamacje proszę przesyłać bezpośrednio na adres karen@to-tuscany.com

Rozpatrywanie reklamacji
Wszystkie reklamacje są rejestrowane w centralnej bazie danych w naszym biurze w Zjednoczonym Królestwie. Potwierdzenie wpływu reklamacji zostanie Państwu przesłane w ciągu 48 godzin (często dzieje się to automatycznie).
Zgodnie z prawem To Toskania ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w „rozsądnym terminie” od chwili jej wpływu. 
To Toskania dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie reklamacje w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od daty potwierdzenia ich wpływu.  Kontaktujemy się w tym celu ze wszystkimi osobami, których dotyczy reklamacja – właścicielem domu/apartamentu lub zarządcą obiektu – aby uzyskać dalsze informacje na temat reklamacji oraz poznać ich opinię, zanim podejmiemy ostateczną decyzję co do najlepszego sposobu załatwienia reklamacji.
To Toskania dokłada wszelkich starań, aby poznać opinię wszystkich osób, których dotyczy reklamacja, co służy podjęciu odpowiednich działań w celu rozwiązania sytuacji i zapewnienia, że nie powtórzy się ona w przyszłości.

 
Podziel się Share
 
Wybierz dom
Zapytaj o oferty
Szukaj
Dodaj zakładkę
To Toskania na Facebooku